Stadgar för Uppsala Konstnärsförening

§ 1. Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Uppsala konstnärsförening.

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningen syfte är att tillvarata konstnärers intressen i samhället samt skapa gemenskap kring konsten.

Särskilt genom att bl.a.

  • arrangera utställningaranordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst
  • skapa tillfällen till att samtala om konst
  • konstresor
  • informera om föreningen och dess medlemmar

§ 3. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
Årsmötet är högsta beslutande organ.

§ 4. Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskap beviljas enskilda personer som är konstnärligt verksamma såväl yrkesmässigt som hobbymässigt och som är bosatta eller verksamma i Uppsala.
I tveksamma fall gäller styrelsens bedömning.
Medlemsavgiften fastställes av årsmötet.
Medlem som motarbetar föreningen kan uteslutas genom beslut av årsmötet.

§ 5. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem ledamöter och två ersättare, valda av årsmötet. Ordförande, sekreterare och kassör utses av årsmötet. Ordföranden väljs för ett år. Sekreterare och kassör samt övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
Styrelsen äger rätt att för speciella tillfallen, till sig adjungera en eller flera ledamöter. Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal, på kallelse av ordförande eller om minst två ledamöter så påfordrar.
Ordförande och kassör disponerar var för sig UKF’s tillgångar, samt att suppleant för firmatecknare utses.
På styrelsen ankommer dessutom:
att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi, att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen.
Styrelsen utser kommittéer som detaljplanerar, informerar om och genomför medlemsaktiviteter. Kommittéerna agerar på styrelsens uppdrag och är ansvariga inför styrelsen.

§ 6. Föreningens räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är annuellt dvs. räkenskap förs från första januari till sista december i på gällande år.

§ 7. Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av revisor jämte en personlig ersättare som utses av ordinarie årsmöte. Revisor jämte ersättare utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Revisor ska alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.

§ 8. Valberedning

För att förbereda val av styrelsemedlemmar, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter.

§ 9. Möten

Kallelse till föreningsmöte skall göras som styrelsen beslutar och minst två veckor i förväg Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen så anser eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen.
Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelsen till mötet.

§ 10. Årsmöte

Vid årsmöte skall förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättare, och revisorer
9. Tillsättning av valberedning, varav en utses till sammankallande.
10. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
11. Övriga ärenden.

§ 11. Rösträtt

Medlem som har betalat medlemsavgift under det förfallna året har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 12. Beslut och omröstning

Beslut fattas med handuppräckning eller om så begärs efter votering (omröstning).
Alla frågor avgörs med enkel relativ majoritet. Omröstning sker öppet.

§ 13. Stadgeändring eller föreningens upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning fattas på två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie. För besluts giltighet behövs minst två tredjedelars majoritet av samtliga närvarande medlemmar

§ 15. Upplösning

Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten enligt årsmötets beslut.

Dessa stadgar antogs vid bildandet 29 april 2011 och reviderades vid årsmötet den 25 februari 2016 och vid årsmötena 2021-11-08 och 2022-03-19.