Stadgar för Uppsala Konstnärsförening

§ 1. Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Uppsala Konstnärsförening (UKF), med säte i Uppsala.

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att stödja medlemmarnas strävan att utöva och utveckla sitt konstskapande.

Detta gör föreningen genom

* kamratstöd och ömsesidigt utbyte i målarcirklar och genom samtal om konst och konstskapande

* kunskapsförmedling med föredrag, kurser, utställningsbesök och liknande

* att på ömsesidig basis arrangera konstutställningar

* att via föreningens hemsida sprida information om medlemmars konst och konstutställningar

§ 3. Beslutande organ

Årsmötet och extra årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmötena leds och förvaltas föreningen av styrelsen.

§ 4. Medlemskap och medlemsavgift

Den som är konstnärligt verksam yrkes- eller hobbymässigt och har erlagt årets av årsmötet fastställd medlemsavgift är medlem och kan därmed delta i föreningens verksamhet.

Medlemskap som inte förnyats senast första mars upphör till dess inbetalning sker.

Medlem som skadar föreningen och/eller bryter mot stadgarna kan suspenderas av styrelsen och uteslutas av årsmötet.

§ 5. Styrelsen

Styrelsen består av fem till sju ledamöter med två ersättare, samtliga valda på två år med växelvis avgång. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör särskilt. Styrelsen utser firmatecknare inom sig.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlem för diskussion av särskild fråga. Adjungerad har ingen beslutanderätt.

Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal på ordförandens kallelse eller då minst två ledamöter så kräver.

Styrelsen kan utse kommittéer och till dem delegera viss medlemsverksamhet.

§ 6. Föreningens räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7. Revision

Årsmötet utser en revisor på två år att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper, samt en ersättare.